Grondeigenaars

Beknopt overzicht samenwerkingsmodaliteiten tussen een grondeigenaar (openbaar of privé) en Vlaanderen Bouwt vzw

Een grondeigenaar wenst kwalitatieve koopwoningen en/of appartementen te realiseren op zijn of haar bouwgrond.

 1. Samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst tussen de grondeigenaar en Vlabo waarbij Vlabo de bouw van koopwoningen en/of koopappartementen op het terrein organiseert. Vlabo is projectregisseur en coördineert de activiteiten van alle partijen die bij de totstandkoming van deze woningen een rol spelen.
 2. Bestek wordt opgemaakt. Bestekvoorwaarden worden mee ingevuld door de grondeigenaar (bouwprogramma, eventueel kopersvoorwaarden, ...) De grondeigenaar zorgt voor een opmetingsplan en een beperkt grondonderzoek naar de stabiliteit (draagkracht) van de bodem.
 3. De grondeigenaar bepaalt de grondprijs.
 4. Vlabo maakt het wedstrijddossier bekend bij haar meewerkende aannemers / architecten en indien gewenst andere aannemers / architecten (b.v. via publicatie in Bouwkroniek) en organiseert de wedstrijd.
 5. Teams van aannemers en architecten dienen voorstellen in: ontwerp met prijsberekening.
 6. De selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Vlabo, van de grondeigenaar, van de gemeente, van VCB, van de Bouwunie, van WTCB, van de provinciale diensten agentschap RWO, van het team Vlaams bouwmeester, een onafhankelijke deskundige architectuur en stedenbouw en desgevallend de ontwerper van het stedenbouwkundig plan beoordeelt de ingezonden projecten volgens de selectiecriteria (de woonkwaliteit, de technische kwaliteit, de prijs, de stedenbouwkundige kwaliteit en de architecturale kwaliteit) en selecteert één of meerdere projecten.
 7. De grondeigenaar verleent Recht van Opstal voor drie jaar aan de aannemer(s) van het (de) geselecteerde project(en).
 8. De aannemer prefinanciert de bouw van het geselecteerde project en zorgt zelf voor promotie en verkoop van de koopwoningen en / of -appartementen.
 9. De aannemer verkoopt zelf zijn woningen of appartementen en de grondeigenaar verkoopt telkens het bijhorende grondperceel of grondaandeel aan de koper van de woning of het appartement (Recht van Opstal neemt een einde).
 10. Bij niet verkoop van gebouwde woningen en of appartementen één maand voor het einde van het opstalrecht moet de aannemer het bijhorende bebouwde grondperceel of -aandeel inkopen. De mogelijkheid tot verlenging Recht van Opstal in onderling akkoord kan voorzien worden.
 11. De aannemer betaalt een commissieloon aan Vlabo van 3% op zijn prijsberekening van het project, zonder erelonen (de grondeigenaar werkt met gesloten beurs).

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-